Ceremonier

Klicka här för att hitta Drachenwald Book of Ceremonies

Gyllene bandet

Härolden: Deras högheter kallar fram samtliga här närvarande bärare av det Gyllene bandet!

Medlemmarna samlas framför tronerna.

H: Gyllene bandet förlänas den person, vars outtrötterliga gärningar kommit alla till gagn, och som stöttat, uppmuntrat, och möjliggjort för andra att arbeta för Nordmark.

Och så kallar deras högheter fram N.N.

Personen i fråga kommer fram, bugar, och knäfaller på den därför avsedda kudden.

H: [Läser diplom, och räcker diplomet till fursteparet.].

Fursteparet säger några uppmuntrande ord, och överlämnar diplomet.

H: För N.N., ny bärare av gyllene bandet, Vivat! Vivat! Vivat!

Samtliga går och sätter sig igen efter att än en gång ha bugat för tronerna.

Vita portens väktare

Härolden: Deras högheter kallar fram samtliga här närvarande väktare av den Vita porten!.

Medlemmarna samlas framför tronerna.

H: Till vita portens väktare antages den, vars skicklighet i stridskonst vunnit glans och ära åt Nordmark, och vars ledarskap stöttat, uppmuntrat, och möjliggjort för andra att utveckla och förädla stridskonsten.

Och så kallar deras högheter fram N.N.

Personen i fråga kommer fram, bugar, och knäfaller på den därför avsedda kudden.

H: [Läser diplom, och räcker det till fursteparet.].

Fursteparet säger några uppmuntrande ord, och överlämnar diplomet.

H: För N.N., ny väktare av vita porten, Vivat! Vivat! Vivat!

Samtliga går och sätter sig igen efter att än en gång ha bugat för tronerna.

Ljusorden

Härolden: Deras högheter kallar fram samtliga här närvarande medlemmar av Ljusorden!

Medlemmarna samlas framför tronerna.

H: Ljusorden gives den, vars konstfärdighet eller hantverks- skicklighet är av sådan storslagenhet att Nordmark vunnit ära och glans därav, och vars gärningar stöttat och uppmuntrat andra att utveckla och förfina de sköna konsterna och hantverket i Nordmark.

Och så kallar deras högheter fram N.N.

Personen i fråga kommer fram, bugar, och knäfaller på den därför avsedda kudden.

H: [Läser diplom, och räcker diplomet till fursteparet.].

Fursteparet säger några uppmuntrande ord, och överlämnar diplomet.

H: För N.N., Vivat! Vivat! Vivat!

Samtliga går och sätter sig igen efter att än en gång ha bugat för tronerna.

Ed för ämbetsmän och drotsar

Nya ämbetsmän i furstendömet svär följande ed när de installeras i sitt ämbete:

Härmed svär jag, , <ämbete> i Nordmark, att med all min bästa förmåga verka för Nordmarks väl, och att stödja och hjälpa dess folk och krönta huvuden efter de högsta förebilder. Så svär jag, N., <ämbete> i Nordmark.

Fursteparet svarar:

Vi hör och mottager er ed, och vi för vår del svär att vara ärliga och redbara herrar, höra era råd, och hjälpa och stödja er i ert arbete, efter all vår förmåga. Så svär vi, N., furste och, N., furstinna.

Nya drotsar i furstendömets härader och baronier svär följande ed:

Härmed svär jag, , drots i , att av all min bästa förmåga verka för fortbestånd och utveckling av och dess folk. Så svär jag, N., drots i _.

Fursteparet svarar:

Vi hör och mottager er ed, och vi för vår del svär att vara ärliga och redbara herrar, höra era råd, och hjälpa och stödja er i ert arbete, efter all vår förmåga. Så svär vi, N., furste. Och vi, N., furstinna.

Om den nya ämbetsmannen eller drotsen är så nervös att han/hon inte klarar att lära sig eden utantill, är det lugnast om du förestavar eden. I svåra fall kan du läsa eden och de svarar ”ja” efteråt. I så fall måste du ändra början av eden till: ”Svär du, N, att….”.

Trohetsed

Trohetseder kan sväras av vem som helst som så önskar. Eden kan sväras med händerna på statssvärdet, eller så kan den svärande lägga sina händer mellan fursteparets.

Här följer ett förslag till ordalydelse för eden:

Jag, , svär Nordmark och dess krönta huvuden tro och huldhet, att alltid arbeta för Nordmarks väl, att bistå dess krönta huvuden med råd och dåd, och att hörsamma dess bud och befallningar, efter all min bästa förmåga. Så svär jag, N.N.

Fursteparet svarar:

Vi hör och mottager er ed, och vi för vår del svär att vara ärliga och redbara herrar, höra era råd, och hjälpa och stödja er i ert arbete, efter all vår bästa förmåga. Så svär vi, N., furste. Och vi, N., furstinna.

Furstekröning

Installerande av fursteparet.

[Segraren i furstetorneringen med gemål torde vara beredda att träda inför tronerna….].

HÄROLDEN: N.N., segrare i dagens tornering, deras högheter bjuder er och er utvalda gemål att träda fram inför tronerna.

[Segraren med gemål träder fram, bugar, och knäfaller. Fursteparet reser sig.].

FURSTEN: N.N., med er tapperhet och förmåga har ni högeligen ärat er gemål och vunnit för er själv ett högt ämbete. Är ni villig att ta på er styrandet av dessa land?

Fursten [i vardande]: Det är jag.

FURSTINNAN: Ädla dam/herre, ni har inspirerat er förkämpe till seger. Är ni redo att ta på er styrandet av dessa land?

Furstinna [i vardande]: Det är jag.

FURSTEN: Svär då er trohet till kronan och kungadömet Drachenwald.

HÄROLDEN: [Förestavar eden].

[Fursten håller kronan över segrarens huvud].

FURSTEN: Så kallar vi er, N.N., till furste över Nordmark.

[Fursten sätter kronan på segrarens huvud].

FURSTINNAN: Och så kallar vi er, N.N., till furstinna över Nordmark.

[Furstinnan placerar kronan på gemålens huvud].

HÄROLDEN: För det nya furstparet över Nordmark; vivant! vivant! vivant!

[Det tillträdande fursteparet tar plats på tronerna och det avgående drar sig tillbaka, försåvitt inte det nya fursteparet önskar annorlunda.]

Vicomte

Det sittande fursteparet kallar fram sina företrädare, alternativt håller kvar dem efter tronskiftet.

FURSTE [Till sin företrädare]: Du har, i kraft av din tapperhet, vapenskicklighet, och styrka, vunnit Nordmarks krona, och har väl fullgjort en furstes plikter, och har därmed förtjänat rang och titel av Vicomte. Vill du ta emot denna hedersbevisning ur vår hand?

VICOMTE: Det vill jag, ers höghet.

FURSTINNAN [Till sin företrädare]: Du har inspirerat din gemål till stordåd på tornejfältet, och därför vunnit Nordmarks krona, och väl fullgjort en furstinnas plikter, och därigenom förtjänat rang och titel av Vicomtessa. Vill du ta emot denna hedersbevisning ur vår hand?

VICOMTESSA: Det vill jag, ers höghet.

FURSTE [till härolden]: Läs då diplomet.

HÄROLDEN: [Läser diplomet.] [Under tiden torde någon i hovet räcka vicomte-kronan till fursten och vicomtessa-kronan till furstinnan.]

FURSTE: [Placerar kronan på vicomtens huvud] Varde du härmed och härefter Vicomte .

FURSTINNA: [Placerar kronan på vicomtessans huvud] Varde du härmed och härefter Vicomtessa .

HÄROLDEN: För vicomte och vicomtessa : Vivat! Vivat! Vivat! 

De nykrönta drar sig tillbaka, eller tar plats bredvid fursteparet om så önskas.

Förslag till text i diplomet:

”Må det vara allom känt och veterligt, att vi och , furstepar av Nordmark, i erkännande av att våra företrädare och har väl fullgjort sina plikter såsom furstepar av Nordmark, härmed bekräftar deras rang och titel av Vicomte och Vicomtessa, med alla de rättigheter och privilegier som därav följer. Givet av vår hand .”